گروه ادبیات فارسی راهنمایی استان سمنان
ادبی- آموزشی 
قالب وبلاگ

طرح درس شماره(1)

مقطع تحصیلی: راهنمایی

مدّت جلسه: 70دقیقه

تاریخ اجراء   /  /

تعداد دانش آموزان:

پایه ی تحصیلی:دوم

موضوع درس:خردمندی

نام دبیر:

نام آموزشگاه:

 اهداف کلی:

1-آشنایی بابرخی چهره های علم وفرهنگ تاریخ ادبیات فارسی.

2-آشنایی بانکته های جدید زبانی و ادبی(وند ها-بیت الغزل)وکاربرد آن ها در انواع نوشته.

3-آشنایی با آداب سخن و به موقع گویی وعمل به گفتار.

4-ایجاد علاقه در نوجوانان نسبت به نگاه متکّی بر عقل و خرد.

5-تقویت نگرش نسبت به خرد و دانش.

6-پرورش روحیه ی خرد باوری وتاکید بر بهره گیری از نیروی عقل و تفکّر درزندگی عادی.

هدف های جزئی:

دانش آموز باید:

1-درس را روخوانی وروان خوانی کند.

2-وازه های تازه ی درس راپیدا کند و معانی آنها را تشخیص دهد.

3-درباره ی سعدی و کتاب هایش چیز هایی بداند.

4-بتواند معنی شعر «دریای خرد» را خود بگوید.

5-از متن درس چند سؤال پیدا کند.

6-بتواند وند ها(پیشوند-میانوند-پسوند ها)را تشخیص دهد.

7-کلمات ساده و مشتق و مشتق مرکب را تشخیص بدهد.

8-به ادبیات و نوشته های زیبای ادبی علاقه نشان دهد.

9-بتواند به تمرین های قسمت نوشتن پاسخ دهد.

 

مفاهیم ووازگان کلیدی:

تهی مغز-دین پروردن-جهل-اقرار-تدبیر

مهتری-سرسری-گوهر-دانشوری-ساده، مشتق، وندها و...

روش تدریس:

تلفیقی از روش های کارآیی تیم-پرسش وپاسخ-بارش مغزی وتدریس اعضای تیم وروشن

 سازی طرز تلّقی و...

رسانه های آموزشی:

(اصلی)

     مطالب درس چهارم/خود ارزیابی/نکات زبانی وادبی/کارگروهی ومطالب قسمت نوشتن.

(کمکی)

     تابلو-ماژیک- گلستان سعدی و کتاب حاج میرزا حبیب خراسانی.

ایجاد ارتباط وانگیزه سازی:

تقویت انرزی مثبت دانش آموزان از طریق فعالیت جمعی به صورت خواندن یکی ازشعر های

سعدی-پرسش هایی از شرح حال سعدی آثار او-توجه به ایجاد ارتباط چشمی دربدو ورود 

به کلاس-پرسش از چند دانش آموزان که دارای مشکل روخوانی بودند تاارتباط عاطفی

 مطلوبیبرقرار شود.

آماده سازی:

جمله ای مثال بزنید و در آن ها نهاد و گزاره را مشخص کنید.

        1-کلمه ای بگویید که در آن « وند » وجود داشته باشد.

       2-جمله ای بگویید که در آن کلمه ساده و مشتق بکار رفته باشد.

       3-کتاب های سعدی را نام ببرید.

       4-چرا شاعر خود را به دریا تشبیه کرده است؟

 ارزش یابی تکوینی:

1-چه راه هایی برای دست یابی به دانش وپرورش اندیشه پیشنهاد می کنید؟

2- « وند » ها از نظر کاربردشان به 3 نوع تقسیم می شوند آنها را نام ببرید؟

3- مصرع ((چارپایی بر او کتابی چند))به کدام سوره ی قرآنی اشاره دارد؟آیه ي سوره ي

 جمعه

4- درس « خردمندی » از باب چندم گلستان انتخاب شده است؟چهارم وهشتم

5-عبارت(علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن)یعنی چه؟

ارزش یابی پایانی:

1-پیام این درس را در دو سطر بنویسید.

2- جملاتی از درس بیان کنید پسوند وپیشوند ومیانوند را در آن مشخص کنید.

3- جملاتی از درس بیان کنید که کلمات ساده ومشتق را در آن مشخص کنید.

4-منظور از « گوهر » در شعر دریای خرد چیست؟

5- « دریای خرد » ترکیب وصفی است یا ترکیب اضافی؟

 

طرح درس شماره1

مقطع تحصیلی راهنمایی

مدت جلسه:70دقیقه

تاریخ اجراء   /   /

تعداد دانش آموزان:

پایه تحصیلی: سوم

موضوع درس:خردمندی

نام دبیر:

نام آموزشگاه:

 

                                        دروازه ای به آسمان

اهداف کلی:

1-آشنایی باتقویت روحیه ی دفاع از دین و میهن با بهره گیری از آثار منثور شهدا.

2-آشنایی با فرهنگ دفاع مقدّس  و تجلیل از حماسه آفرینی شهدا و رزمندگان.

3-تقویت مهارت های خوانش متن توصیفی گزارشی.

4-شناخت وازگان وترکیب های جدید.

5-آشنایی حذف فعل.

6-شناخت گفت وگوی درونی.

اهداف جزئی:

دانش آموز باید:

1-درس را رو خوانی و روان خوانی کند.

2-وازه های تازه ی درس راپیدا کند و معانی آنها را تشخیص دهد.

3- ویزگی های جنگ تحمیلی را بیان کنید.

4- در مورد خرّمشهر که نماد هشت سال مقاومت است مطالبی بیان کند.       

5-از متن درس چند سؤال پیدا کند و پاسخ دهد.

6-فعل های حذف شده ی درس را می تواند پیدا کند.

7- به ادبیات و نوشته های زیبای ادبی علاقه نشان دهد.

8- بتواند به تمرین های قسمت « نوشتن » پاسخ دهد.

9- به خاطرات جبهه های هشت سال دفاع مقدّس علاقه نشان دهد.

مفاهیم و وازگان کلیدی:

مردان مرد-عاشورا-سرچشمه ی جاودانگی-کشتی ها به گل نشستند-باز گونه-سلاله-قفنوس-خونین شهر-محمد جهان آراو...

روش تدریس:

تلفیقی از روشهای کارآیی تیم-پرسش وپاسخ-بارش مغزی وتدریس اعضای تیم وروشن

 سازی طرز تلقی و...

رسانه های آموزشی:

(اصلی)

     مطالب درس سوم/خود ارزیابی/نکات زبانی وادبی/کارگروهی ومطالب قسمت نوشتن.

(کمکی)

   تابلو/نقشه ایران شهر خرّمشهر/تصاویری از جبهه های جنگ.

ایجاد ارتباط وانگیزه سازی:

تقویت انرزی مثبت دانش آموزان از طریق فعّالیّت جمعی به صورت رو خوانی -پرسش های مناسب ازجبهه های جنگ و هشت سال دفاع مقدّس -توجه به ایجاد ارتباط چشمی دربدو ورود به کلاس-پرسش از چند دانش آموزان که دارای مشکل روخوانی بودند تاارتباط عاطفی مطلوبی برقرار شود.

آماده سازی:

1-    برای کلمه ی « فصل » یک صفت مناسب بیاورد.

2-    یک بیت شعر مثال بزند که تشخیص به کار رفته باشد.

3-یک جمله مثال بزند که فعل از آخر جمله حذف شده باشد.

طرح سوال از درس جدید:

1.    چه شباهتی بین واقعه ی کربلا وجبهه های دفاع مقدّس بوده است؟

2.    چرادرباره ی خرّمشهر می گویند با وضو وارد شوید؟

3.    با وقوع جنگ تحمیلی چه اتّفاقاتی در شهر خرّمشهر افتاد؟

ارزش یابی تکوینی:

1-    چرا خرمشهر نماد هشت سال دفاع مقدس بوده است؟

2-    منظور نویسنده از جمله ی(شهر در پناه شهداست)چیست؟

3-    شهید سید مرتضی آوینی چه کسی است؟

4-    عبارت (خداوند دوستدار نیکو کاران است و یاور راست گویان)فعل حذف شده ی آن

 کدام است؟

ارزش یابی پایانی:

1-    پیام این درس را در دو سطر بنویسید.

2-    محمد جهان آرا چه کسی است؟

3-    چه کسی نویسنده ی فیلم نامه و سردبیر مجله ی سوره بوده؟

4-    « قافله عشق » ترکیب وصفی است یا اضافی؟

5-    چرا به خرمشهر، خونین شهر می گویند؟

 

 

[ سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 9:1 ] [ گروه ادبیات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • بک لینک
  • بازیچه