گروه ادبیات فارسی راهنمایی استان سمنان
ادبی- آموزشی 
قالب وبلاگ

کلاس ها دوره ی راهنمایی برای کدام هدف طراحی شده اند ؟

۱- راهنمایی برنامه درسی

۲- راهنمایی معلم وروش تدریس

۳- خود کتاب درسی نمونه ی عملی و عینی راهنمای برنامه است. 

اهداف – محتوا – روش – ارزشیابی –( ۴ کلمه)

هر معلمی که برای این ۴ کلمه مطلب بداند طرح درسی دارد. هر درس قرار

نیست طرح درسی عریض و طویل باشد پاسخ به این ۴ کلمه است. طرح درس شاید ۲ خط باشد .

هدف :

ببینیم معلم یا سه گروه چگونه ذهنی دارد؟

 از افلاطون تا امروز معلمان سه دسته بودند ببینید شما جزء کدام دسته اید ؟

۱- خرد گریان (عقل و ذهن ) همه چیز را در عقل خودشان حل می کردند ( استدلالیون ) خراسانی شعرا

و نویسندگان سبک خراسانی خرد ورزند سه دسته ی خردگرایان افلاطون است. از کل به جزء

۲- تجربه گرایان مانند ارسطو با اینکه شاگرد افلاطون بودبعد از 2سال سبکش تغییر کرد.مظهر آموزش

ویادگیری به نظر آنها تجربه است . خیلی اعتقادی به ذهن گرایی ندارند

۳- انسان گرایان در تاریخ روانشناسی وفلسفه کارل را جزء بنیانگذار این گروه است که گاهی مطالب

حفظی وعینی وگاهی تجربی باشد . از جزء به کل

خرد گرایان در فلسفه تبدیل به شناخت گرایان می شوند .

شناخت گرایان اعتقاد دارند که پاسخ دانش آموزان زیاد مهم نیست اعتقاد دارند عالم ذهن وفرایند ذهن

 مهم است .

تضمن : شناختی است بر پاسخ جواب وقتی می گوییم سمنان : هر کسی یک جواب برای گفتن دارد

یکسال نیست . (همان سوالات واگرا )

۱- هم گرا      ۲- بینا بین    ۳- واگرا

دسته ی دوم در روانشناسی تجربه گرایان (رفتار گرایان ) : که اینها فقط پاسخ ناگهانی برای آن ها مهم

است . که می تواند شفاهی یا کتبی باشد . سوالات همگراهی دسته سوم در روانشناسی انسان  

گرایان معلم اگر استقرایی باشد تدریس لذت بخش نیست .

رفتار محصول کلاس است . رفتار درس فارسی مهارت گوش دادن وخواندن نوشتن سخن گفتن ۵ تفکر

۱۶نمره سؤال رفتار گرایانه بدهید یواشکی یکی ۲ تا سؤال همگرا هم بدهید .

هدف ها۱- هدفهای کلی               ۲- هدفهای جزیی

در داستان نمی شود هر پاراگراف را از پاراگراف بعدی جدا کرد یا زیر آن خط کشید .

ادبیات فارسی ماهیتاً شناخت گرایانه است. کتاب واقعاً ناتش رفتار گرایانه است. این گروه از ادبیات لذت

نمی برند.مولوی مظهر اعلای شناخت گرایانه است .

برای هر کدام داستان وتمثیل آورده از کل به جزء رفته.

خدمات متقابل ایران واسلام

اهدافش

۱- اول عنوان فصل

۲-نام درس

۳- نوع متن

۴- صاحب اثر

۱۲تا هدف داریم ۴ تا کلی ۱۲ تا جزیی

به مجموعه ی مواردی که به ما کمک می کنند تا با این ۱۲ هدف را جا بیندازیم محتوا می گویند .

جلسه ی اول : معرفی برنامه ی درسی فارسی راهنمایی

ساختار برنامه درسی فارسی راهنمایی

در راهنمای برنامه درسی فارسی راهنمایی عناصر

رویکرد های برنامه درسی فارسی راهنمایی

۱- رویکرد کلی در برنامه درسی

۲- رویکرد فعالیت محوری در برنامه درسی

۳- رویکرد تلفیقی در برنامه درسی

۴- رویکرد ساختاری در برنامه درسی

۵- رویکرد کاربردی گشتاری در ادبیات فارسی

اصول حاکم بر برنامه درسی فارسی:

۱- در برنامه درسی فارسی راهنمایی ، اصل بر جنبه های عملی زبانی وادبی است

۲- برنامه درسی فارسی باید زمینه ساز مطالعه مستمر در زندگی نوجوانان باشد

۳- سیر آموزش باید از زبان طبیعی کودکک به سوی زبان اکتسابی وآگاهانه باشد

روش های یاد دهی – یاد گیری – در برنامه درسی فارسی

روش های عام :

روش کارایی گروه ، روش تدریس اعضای گروه ، روش طرز تلقی ، روش قضاوت عملکرد ، روش بحث

وگفتگو ، روش پرسش وروش توضیحی ، روش ایفای نقش ، روش تفکرات استقرایی، روش بدیعه پذیری،

روش اکتسابی ، روش حل مسأله

روشهای خاص :

روش کلمه سازی ، روش جمله سازی ، روش قصه گویی ،نمایش خلاق ، روش صابت خوانی ،روش

مستقل خوانی، روش خواندن ،روش خواندن دقیق ، روش خواندن التذاذی ، روش خواندن انتقادی و

روش ذهنی بچه ها را در زنگ انشاء به تمرین وا دار کنید.

هر کلمه ای 2وجه دارد 1- آوا  لغت نامه ی دهخدا 60 جلد است وقتی از تحلیلات استفاده کنیم انشا

وقتی از واقعیات استفاده می کنیم نگارش انشا بر دوگونه است

۱- نگارش ساده زبان

۲- نگارش خلاق ادبیات              ۷ماه نگارش داریم۲ ماه انشا

جشنواره الگوهایی تدریس هدر دادن وقت وانرژی

هر روشی که مرا به اهداف درس برساند هدف درستی است .

اساسی ترین رکنی که در اختیار معلم قرار می گیرد محتوا است .

واحد اندازه گیری تفکر فعالیت ها وسوالها           جمله واحد اندازه گیری محتوا

خواندن ۲ وجه { ۱- بلند خوانی         2- صامت خوانی         

سنجش روان خوانی بچه ها از محتوای درسی می سنجیم.

درسها باید متناسب با سن بچه ها واز واژگان ساده استفاده می شود .

نوشتن مهارت است هر مهارتی از تعدادی خرده مهارت تشکیل شده است.

۱- جمله نویسی

۲- بند نویسی

3- املا نویسی

4- واژه سازی

5- گروه واژه سازی

۶- نگارش

۷- مشق

اجزای درس / معیارها

مفاهیم

خواندن

نوشتن

تفکر

جمع

متن درس

ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا

ا ا ا

ا ا

16

تصاویر

ا ا

-

-

 ا ا

 4

فعالیت شفاهی

ا ا

ا

-

 ا ا ا ا ا

8

فعالیت کتبی

         ا ا ا

-

 ا ا

      ا

6

جمع          ۱۵    ۴     ۶     ۹

تبدیل کیفیت به کمیت متن درس         جایگاه هر یک از اجزای درس ومعیارها وخواندن بر دو نوع است

1- خواندن تصویری

2- خواندن متنی

دروس/خرده مهارت ها

املاء

واژه سازی

گروه واژه سازی

جمله سازی

بند نویسی

درس ۹

+دارد

+ دارد

-      منفی

+ دارد

+ دارد

درس آزاد

+

 

 

 

 

درس ۱۱

-

+        +

   -

  -  

 +

جمع

۲

۲

۲-

۱1

 

 

 

1- فقط یک درس فقط بخش الگوها را نام گذاری کنید .

مثلاً جمله بسازید ( خرده مهارت جمله سازی )ولی الگوی آن ساختن 10 تا تمرین را عیناً از درس بنویسید.

روز جمعه ساعت 8 صبح تا 30/14 28/11/90

استاد : دکتر حسین قاسم پور وآقای فروغی

از ترکیب واج ها تکواز ساخته می شود     ثبت

کوچکترین واحد زببانی است که قابل تفکیک نیست

انواع تکواژها در نگاه اول 2نوعند

1- آزاد                        2- وابسته

وابسته ی معناساز وابسته ی صرف ساز         معنادار – نقش ساز

وابسته ی معناساز به محض آنکه آن را به کلمه ای بچسبانیم معنای کلمه را به هم می ریزد

 

تکواژهای صرفی – هنر+ ها معنی را عوض نمی کند چه نیازی داریم که واژگان را صرف کنیم فعل جمله به

 ما این اجازه را می دهد .

ی نکره تر و ترین به صفت ، ی نسبیت ، شناسه ها بعد صرفی هستند

تکواژ : واحد زبانی است که یاد ارای معناست یا نقش می سازد یا معنا می سازد یا صرف می سازد .

تکواژ است نمی شود تقطیع کرد    آباد همین طور

از ترکیب تکواژها واژه ها ساخته می شوند.

انواع تکواژها

1- آزاد   ۱- معنا دار          ۲- نقش ساز         4- وابسته

کلمه ی تکواژها ی آزاد همه واژه های ساده می شوند بر عکسش هم صدق می کند

واژه ساده : به واژه ای گفته می شود که تکواژ آزاد باشد از یک جزء تشکیل شده

غیر واژه : تکواژ آزاد     +  یک وابسته یا دو تا وابسته

از دستور تاریخی تجویزی  به دستورساختگی وکاربردی تبدیل کرده اند.

حاتم طایی را گفتند:چون هر لحظه مردم ساختار دستوری وتو صیفی یشون عوض میشه.

قید،نهاد=صفت تعریف ثابتی ندارد در دستور امروز.

گروه واژه ها6نوع هستند :1-موصوف و صفت ۲-مترادف ۳-متضاد ۴-قافیه ۵- معطوف ۶-مضاف ومضاف الیه

متضمن:یعنی اگر واژه ای را بپرسیم او اولین چیزی که به ذهنش می رسد را بگوید رابط مجموعه با زیر

 مجموعه رامتضمن می گویند .یا زیر مجموعه باهم را نشان میدهند

مدرسه و معلم         معلم وشاگرد      کیف و دفتر

درس/خرده مهارت

املا

واژه وگروه واژه

جمله

بند نویسی

جمع

درس

۶-املای درس

2-مترادف واژه های زیر از درس بیابید

1-سه جمله ی غیر ساده  از متن درس بیابید

4-یک بند درباره ی نوجوان بنویسید

طوفان:باد شدید

توفنده:غرنده

 

درس

 

 

3-بیت های سوم وهفتم درس را به نثر ساده بازگردانید

5-ویژگی های مشترک دوست وایینه رابنویسید

 

 

 

درس

 

 

 

 

 

درس11

2-مفردو جمع واژه های زیر را بنویسید اصحاب،لحظات،مصایب ،تصویر، خصال ، عاقل ، تجربه ، فایده ، خلق ،

 

 

3- بیت زیر را با رعایت انسجام مطلب در یک بند توصیف کنید . دیدار یا رغایب دانی چه ذوق ابری که بر بیابان لب تشنه ای ببارد

 

1-مترادف کلمات زیر را بنویسید معاش،متعالی،معصیت شامل هیچ بندی نمی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنی آدم اعضای 

یکدیگرند درسته

 

 

 

 

شیوه های واژه سازی    1-ساخت واژه    1- ساده     2- غیر ساده  1- مشتق

                                                                                  ۲-مرکب

                                                                                  ۳- مشتق مرکب

 

                             2- روابط معنایی      1- ترادف

                                                      2- تضاد ( فارسی )

                                                     3- تضمن ( فارسی )

                                                     4- هم خانواده  (عربی )

 شیوه های گروه       1- مترادف

                          2- متضاد ها  

واژه سازی            3- متضمن ها

                        4- ترکیب اضافی

                       5- ترکیب وصفی

                      ۶- معطوف

                     7- هم خانواده ها

محل زندگی خود را توصیف کنید : بند نویسی

باز نویسی کنید بند نویسی

داستانی از جمله ی رشد نوجوان

جمله نویسی

گروه واژه سازی وجمله ص۵۰

ص۵۱ بند نویسی – واژه سازی ص۵۲     اگر شعر یا موضوعی بدهد وبگوید نقاشی کن بهتر است

ص۵۳ جمله سازی   - ص۵۳ عبارت را به نثر امروزی بر گردانید بند نویسی

ص ۵۴ روزهای به یاد ماندنی گروه واژه سازی    

تهیه کننده : رفعت ازوجی

 

گروه آموزشی ادبیات فارسی استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 9:42 ] [ گروه ادبیات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • بک لینک
  • بازیچه